Rozwód krok po kroku – od czego zacząć by wziąć rozwód

rozwód krok po kroku

Jesteśmy adwokatami specjalizującymi się w rozwodach. Poniżej opisujemy jak wziąć rozwód krok po kroku. Bazujemy na naszym wieloletnim doświadczeniu w polskich sądach. Znajdziesz tu wszystko, co musisz wiedzieć.

 

Jak uzyskać rozwód krok po kroku

 

Na rozwód składają się następujące kroki:

 1. Przygotowanie pozwu o rozwód
 2. Wniesienie pozwu do sądu
 3. Wybór Sądu Okręgowego, w którym musisz złożyć pozew o rozwód
 4. Odpowiedź na pozew rozwodowy
 5. Rozprawa rozwodowa i dalsza procedura rozwodowa
 6. Wydanie wyroku rozwodowego
 7. Uprawomocnienie się wyroku rozwodowego.
 8. Podział majątku wspólnego małżonków

 

Wszystkie te kroki opiszę poniżej. Przygotuję Cię do Twojej sprawy o rozwód.

 

Krok 1: Pozew o rozwód – Pozew rozwodowy

 

Ważne jest, aby w pozwie rozwodowym zawrzeć wszystkich dane osobowe stron:

 • imiona i nazwiska,
 • Wasze adresy,
 • numer PESEL (tutaj wymóg dotyczy jedynie małżonka – powoda, tj. małżonka składającego pozew).

Następnie trzeba sformułować odpowiednie żądanie zawierające informację, czy domagasz się rozwodu bez orzekania o winie, czy też z orzeczeniem winy.

Przykład 1:

Wnoszę o rozwiązanie małżeństwa Janiny Nowak z pozwanym Janem Nowak, zawartego w dniu 14 lipca 2018 r. w Poznaniu, przez rozwód bez orzekania o winie.

Przykład 2:

Wnoszę o rozwiązanie małżeństwa Janiny Nowak z pozwanym Janem Nowak, zawartego w dniu 14 lipca 2018 r. w Poznaniu, przez rozwód z wyłącznej winy pozwanego.

W pozwie rozwodowym poza samym żądaniem rozwiązania małżeństwa możesz domagać się również innych roszczeń:

 • zasądzenia alimentów na Ciebie
 • orzeczenia o władzy rodzicielskiej,
 • alimentów na dzieci,
 • uregulowania kontaktów z dziećmi.

 

Krok 2: Wniesienie pozwu do sądu

 

Kolejnym krokiem jest wniesienie pozwu do sądu.

Każdy pozew o rozwód powinien zawierać załączniki. Istotnym jest, aby wraz z pozwem przedłożyć akt małżeństwa. Jeżeli małżonkowie mają małoletnie dzieci to koniecznym jest również załączenie aktów urodzenia małoletnich dzieci.

Wraz z wnioskiem o rozwód należy złożyć także odpis pozwu dla drugiej strony.

Wśród załączników powinno się również znaleźć potwierdzenie uiszczenia opłaty sądowej od pozwu w kwocie 600 zł (najczęściej jest to potwierdzenie przelewu).

Dodatkowo załączniki do pozwu stanowić będą wszelkie dowody na potwierdzenie podniesionych w treści pozwu okoliczności, przykładowo na potwierdzenie winy małżonka, wysokości kosztów utrzymania dzieci. Takimi dowodami mogą przykładowo być:

 • nagrania audio lub video
 • zrzuty z ekranów
 • billingi rozmów telefonicznych
 • zdjęcia
 • wyciągi z rachunków bankowych
 • dokumentacja medyczna
 • notatki z interwencji Policji lub innych organów.

 

złożenie pozwu o rozwód

 

Krok 3: Wybór Sądu Okręgowego, w którym musisz złożyć wniosek o rozwód

 

Pozwu rozwodowego nie można złożyć w dowolnie wybranym przez siebie sądzie. Przepisy kodeksu postępowania cywilnego jednoznacznie wskazują, jaki sąd jest właściwy do rozpoznania sprawy rozwodowej.

Art. 41 KPC – Powództwo ze stosunku małżeństwa wytacza się wyłącznie przed sąd, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Z braku takiej podstawy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma – sąd miejsca zamieszkania powoda.

Czyli w praktyce istnieją 3 sytuacje – w zależności od tego, która dotyczy Ciebie, taki sąd będziesz musiał wybrać.

Rozwód krok po kroku – Sytuacja nr 1

Oboje małżonkowie bądź jedno z nich nadal mieszka w okręgu sądu, w którym mieli wspólne ostatnie miejsce zamieszkania – wówczas właściwy jest sąd ich ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania,

Przykład:

Wspólnie z małżonkiem mieszkaliście w Poznaniu. Przed rozpoczęciem sprawy rozwodowej zamieszkaliście oddzielnie, jednak każdy z Was nadal mieszka w Poznaniu. Właściwy jest zatem Sąd Okręgowy w Poznaniu. Sytuacja nie ulegnie zmianie, jeżeli jeden z Was pozostanie w Poznaniu, a drugi wyprowadzi się do Bydgoszczy. Wasze ostatnie wspólne miejsce zamieszkania było w Poznaniu, jeden z Was nadal tam mieszka, więc właściwy pozostaje Sąd Okręgowy w Poznaniu.

Rozwód krok po kroku – Sytuacja nr 2

Żaden z małżonków nie mieszka w okręgu sądu, w którym mieli wspólne ostatnie miejsce zamieszkania – wówczas właściwy jest sąd miejsca zamieszkania małżonka pozwanego,

Przykład:

Wspólnie z małżonkiem mieszkaliście w Poznaniu. Przed rozpoczęciem sprawy rozwodowej zamieszkaliście oddzielnie, i każdy z Was wyprowadził się do innego miasta. Ty mieszkasz w Bydgoszczy, a Twój małżonek w Łodzi. W takiej sytuacji pozew składasz do Sądu Okręgowego w Łodzi, jako właściwego ze względu na miejsce zamieszkania małżonka – pozwanego. Jeżeli jednak to Twój małżonek złożyłby pozew to właściwy byłby Sąd Okręgowy w Bydgoszczy z racji Twojego miejsca zamieszkania.

Rozwód krok po kroku – Sytuacja nr 3

Małżonek – pozwany nie ma miejsca zamieszkania w Polsce – wówczas właściwy jest sąd miejsca zamieszkania małżonka powoda,

Przykład:

Wspólnie z małżonkiem mieszkaliście w Poznaniu. Twój małżonek wyprowadził się za granicę, a Ty zamieszkałaś/ -eś w Bydgoszczy. Składasz pozew według własnego miejsca zamieszkania, czyli do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy.

 

sąd okręgowy - sąd rozwodowy

 

Uwaga! Pozew o rozwód zawsze składa się do Sądu Okręgowego, nigdy do Sądu Rejonowego.

 

Krok 4: Odpowiedź na pozew rozwodowy

 

Pozew o rozwód wraz z załącznikami składa się do Sądu w dwóch egzemplarzach. Jeden Sąd zachowuje dla siebie, a drugi egzemplarz doręcza Twojemu małżonkowi na podany przez Ciebie w pozwie adres.

Pozwany ma prawo zaprezentować swoje stanowisko w sprawie. Składa tzw. odpowiedź na pozew o rozwód.

Z odpowiedzi na pozew dowiesz się, czy wyrazi on zgodę na rozwód, a jeżeli tak to, czy zgodzi się na rozwód bez orzekania o winie. Jeżeli małżonkowie są zgodni co do tego, iż chcą rozwieść się bez winy, Sąd nie będzie drążył kto i w jakim stopniu zawinił i przyczynił się do rozpadu małżeństwa.

Pamiętaj, że Twój współmałżonek zawsze może zmienić zdanie na rozprawie! To, że nie żąda Twojej winy w odpowiedzi na pozew nie oznacza, że nie zaskoczy Cię takim żądaniem na pierwszej rozprawie rozwodowej!

Potrzebujesz pomocy adwokata?

Napisz do mnie!

adwokat Marlena Słupińska-Strysik
Adwokat
Marlena Słupińska-Strysik
adwokat Marlena Słupińska-Strysik
Adwokat
Marlena Słupińska-Strysik

Krok 5: Rozprawa rozwodowa, sprawa rozwodowa i procedura rozwodowa

 

Następnym kluczowym etapem w sprawie rozwodowej jest wyznaczenie przez Sąd terminu rozprawy. W zależności od różnych czynników, rozpraw może być kilka albo wyłącznie tylko jedna. Jeżeli małżonkowie osiągnęli porozumienie we wszystkich kwestiach, rozwód dostaniesz już na pierwszej rozprawie!

 

Uproszczone postępowanie dowodowe

 

Jeżeli nie macie:

 • małoletnich dzieci
 • i nie ma między Wami sporu co do winy,

– Sąd przeprowadzi postępowanie dowodowe w zawężonym zakresie i ograniczy je jedynie do Waszego przesłuchania.

Sąd ma obowiązek ustalenia, czy między Wami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Taka sytuacja zachodzi, gdy ustają więzi: uczuciowa, fizyczna i gospodarcza. Dlatego na rozprawie sąd będzie pytał Cię:

 • czy nadal kochasz małżonka,
 • kiedy ustały między Wami kontakty intymne
 • i czy nadal wspólnie mieszkacie.

W przypadku małżeństw posiadających wspólne małoletnie dzieci, Sąd dodatkowo przesłucha jednego świadka na okoliczność sytuacji dzieci, i ustalenia czy rozwód nie zagraża ich dobru. Najczęściej takim świadkiem jest członek rodziny lub osoba zaprzyjaźniona. Może ona ze strony Sądu spodziewać się przykładowo takich pytań jak to, ile lat mają dzieci, do jakich szkół uczęszczają, jak radzą sobie w szkole, z którym z rodziców mieszkają, i jakie mają warunki mieszkaniowe.

Przykład:

Janina Nowak złożyła przeciwko swojemu mężowi Janowi Nowak pozew rozwodowy bez winy. Jednocześnie wniosła o pozostawienie władzy rodzicielskiej nad dziećmi obojgu rodzicom, ustalenie, że miejscem zamieszkania dzieci będzie przy niej i nieregulowanie przez Sąd kontaktów dzieci z ojcem, gdyż małżonkowie są w stanie bezproblemowo porozumieć się w tej kwestii. Dodatkowo wniosła o zasądzenie od męża alimentów na dzieci w kwocie 1.600 zł. Jan Nowak w pełni zgodził się ze stanowiskiem żony. Sąd wyznaczył rozprawę, przesłuchał małżonków, świadka (na okoliczność dobra dzieci), zamknął rozprawę i wydał wyrok rozwodowy.

 

Postępowanie dowodowe gdy w grę wchodzi wina

 

Sprawa nieco komplikuje się, gdy małżonkowie walczą o wykazanie winy, albo pozostają pomiędzy nimi inne sporne kwestie – zwykle walka o dzieci.

Wówczas materiał dowodowy jest znacznie obszerniejszy i w sprawie pojawia się większa liczba świadków.

Na przeprowadzenie całego postępowania dowodowego potrzeba czasu. Musisz liczyć się z tym, że Sąd nie zamknie wszystkiego w jednym dniu, na jednej rozprawie. Co więcej, walka przed sądem może ciągnąć się wiele miesięcy.

 

rozwód krok po kroku

Krok 6: Wyrok rozwodowy

 

Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego, Sąd wyda wyrok rozwodowy. W zależności od sprawy mogą zapaść 3 rozstrzygnięcia:

 • małżeństwo zostanie rozwiązane bez orzekania o winie,
 • małżeństwo zostanie rozwiązane z wyłącznej winy jednego małżonka,
 • małżeństwo zostanie rozwiązane z winy obu małżonków.

Dodatkowo powinieneś mieć jednak na uwadze, iż w niektórych sytuacjach Sąd może nawet oddalić powództwo, czyli potocznie mówiąc nie udzielić rozwodu. Kiedy tak się stanie? Przykładowo w sytuacji, gdy Sąd ustali, że między małżonkami nie doszło do trwałego zerwania wszystkich więzi małżeńskich.

Przykład:

Na sali rozpraw podczas przesłuchania jednego z małżonków wychodzi na jaw, że małżonkowie jeszcze na tydzień przez rozprawą utrzymywali ze sobą kontakty fizyczne. W takiej sytuacji Sąd ustala, iż nie doszło do zerwania więzi fizycznej, a przy okazji nabiera wątpliwości, co do zerwania więzi uczuciowej (darzenia się przez małżonków uczuciem miłości). Wobec takich ustaleń Sąd może oddalić powództwo.

Czy oddalenie powództwa o rozwód blokuje możliwość ponownego złożenia pozwu rozwodowego? Nie, pozew rozwodowy można złożyć ponownie.

Sąd na nowo będzie badał relacje między małżonkami. Najlepiej go zatem złożyć w sytuacji, gdy ustaną przeszkody, które uniemożliwiały wcześniejsze rozwiązanie małżeństwa.

 

Krok 7: Prawomocność wyroku, czyli orzeczenie rozwodu

 

Wyrok rozwodowy nie staje się prawomocny z chwilą jego ogłoszenia. Wyrok uprawomocnia się dopiero po 7 dniach od dnia jego ogłoszenia. I to jeszcze pod warunkiem, iż żaden z Was w tym terminie nie złoży wniosku o uzasadnienie wyroku.

Wniosek o sporządzenie uzasadnienia wstrzymuje prawomocność wyroku. Sąd na wniosek strony sporządza uzasadnienie. Następnie wraz z wyrokiem doręcza je stronie wnioskującej. Od dnia doręczenia zaczyna biec 14-dniowy termin na złożenie apelacji. Jeżeli strona nie złoży apelacji to wyrok uprawomocni się po upływie tego terminu.

Jeżeli jednak jeden z małżonków bądź oboje nie są zadowoleni z wydanego rozstrzygnięcia (przykładowo Sąd orzekł winę obu stron zamiast wyłącznej winy jednego małżonka, bądź też zasądził alimenty w niesatysfakcjonującej wysokości) i złożą apelację, to wyrok nie uprawomocni się. W takiej sytuacji trzeba będzie oczekiwać na rozstrzygnięcie Sądu II instancji.

Natomiast uprawomocnienie się wyroku rozwodowego ostatecznie rozwiązuje małżeństwo. Wówczas wracasz do stanu wolnego. 😊

 

Krok 8: Podział majątku wspólnego małżonków

 

Dlaczego podział majątku wspólnego to ostatni krok? Ponieważ zwykle sprawy o podział majątku robi się oddzielnie, gdy już zakończycie swoją sprawę o rozwód.

Chodzi o to, aby walka o podział majątku nie wpływała negatywnie na tempo samego rozwodu.

Poza  tym, z mojej praktyki adwokata wynika, że sędziowie nie lubią łączyć w jednym postępowaniu spraw o rozwód i o podział majątku. Po co więc ich drażnić? 😊

 

***

 

A ponadto powinieneś wiedzieć:

 

Ile trwa rozwód w sądzie?

 

To zależy. 😊

Jeśli między Wami nie ma sporu, to możesz dostać rozwód już na pierwszej rozprawie. Wówczas jak dobrze pójdzie, to cała procedura rozwodowa zamknie się w ciągu 3 miesięcy. To naprawdę szybki rozwód.

Jeśli jednak walczycie o orzeczenie o winie albo o dzieci, to sprawa o rozwód może trwać nawet 2-3 lata.

 

Ile kosztuje rozwód?

 

Postępowanie rozwodowe kosztuje od kilku tysięcy złotych w górę. Co się składa na koszty rozwodu?

 • 600 zł – opłata od pozwu rozwodowego,
 • 1000 zł – opłata za podział majątku (jeśli macie zgodny projekt podziału, to opłata wynosi 300 zł),
 • 17 zł – opłata skarbowa od pełnomocnika (jeśli go ustanowiłeś),
 • Wynagrodzenie adwokata – ustalane indywidualnie z klientem,
 • Koszty zbierania i przeprowadzenia dowodów – od kilkuset złotych do kilku tysięcy złotych.

 

Szukasz Adwokata – Kancelarii Adwokackiej? Skontaktuj się z nami!

 

Prowadzimy sprawy o rozwód i podział majątku. Działamy w całej Polsce. Doradzamy online i telefonicznie. Chętnie poprowadzimy Twoją sprawę o rozwód.

Dziękuję za przeczytanie artykułu „Rozwód krok po kroku„.

 

5/5 - (3 votes)
adwokat at Słupińska - Kancelaria Prawna | + posts

Adwokat w Poznaniu. Specjalistka od spraw rodzinnych i spadkowych. Posiada bogatą praktykę w sprawach o rozwód, podział majątku, kontakty z dziećmi, władzę rodzicielską i opiekę nad dziećmi. Specjalizuje się zwłaszcza w trudnych rozwodach – gdy w grę wchodzi podział majątku firmowego, walka o winę lub o dzieci.
Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także podyplomowe studia z zakresu rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Następnie ukończyła aplikację radcowską i zdała egzamin radcowski. Wykonywała zawód radcy
prawnego. Obecnie wykonuje zawód adwokata. Prowadzi praktykę adwokacką w Poznaniu, Wolsztynie oraz w Świeciu. W trudnych sprawach o rozwód oraz o podział majątku wspólnego reprezentuje klientów w całej Polsce.
Autorka licznych publikacji z zakresu prawa rodzinnego i cywilnego.

adwokat Marlena Słupińska-Strysik

Marlena Słupińska – Strysik

Jestem adwokatem specjalizującym się w trudnych sprawach o rozwód i podział majątku wspólnego. Posiadam bogate doświadczenie praktyczne. Prowadzę sprawy na terenie całej Polski. Staram się działać w taki sposób, aby oszczędzić niedogodności moim klientom. Mogę być Twoim prawnikiem. Skontaktuj się ze mną!
Podobne wpisy
Podział majątku przed rozwodem
Podział majątku przed rozwodem

Zgromadzony w trakcie trwania małżeństwa majątek wspólny prędzej czy później trzeba podzielić. Najczęściej małżonkowie zabierają się za uporządkowanie kwestii majątkowych dopiero po rozwodzie. Istnieje jednak

Czytaj więcej »