Jak napisać wniosek o rozwód – wzór pozwu o rozwód bez orzekania o winie

jak napisać wniosek o rozwód wzór

Wniosek o rozwód to innymi słowy pozew rozwodowy. W języku codziennym pojęcia te są używane zamiennie, ponieważ w pozwie rozwodowym wnosi się o rozwód. W artykule „Jak napisać wniosek o rozwód – wzór pozwu o rozwód” znajdziesz bezpłatny wzór wniosku o rozwód.

Jeśli nie lubisz czytać, możesz posłuchać mnie na Youtube:

 

Wzór wniosku o rozwód – wzór pozwu rozwodowego

 

Miejscowość, data

 

Sąd Okręgowy w ______

Wydział Cywilny

adres: ______

 

Powód (Powódka):           

imię i nazwisko małżonka

PESEL: _________

adres: _________

 

Pozwany (Pozwana):

imię i nazwisko drugiego małżonka

PESEL: _________

adres: _________

 

POZEW O ROZWÓD – wzór

 

Działając w imieniu własnym wnoszę o:

– rozwiązanie małżeństwa stron zawartego w dniu __________, w Urzędzie Stanu Cywilnego w ______________ przez rozwód,

ustalenie, że pozwany jest wyłącznie winnym rozkładu pożycia pomiędzy stronami (lub: odstąpienie od orzekania o winie),

– powierzenie władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom nad małoletnim dzieckiem ______ (lub: powierzenie władzy rodzicielskiej powodowi nad małoletnim dzieckiem ____ powodowi z jednoczesnym ograniczeniem władzy rodzicielskiej pozwanego do decydowania o najistotniejszych kwestiach związanych z wychowaniem małoletniego),

– ustalenie miejsca zamieszkania małoletniego dziecka _____ przy powodzie (pozwanym),

[ŻĄDANIA W ZAKRESIE ALIMENTÓW, KONTAKTÓW Z DZIEĆMI]

– zasądzenie zwrotu kosztów postępowania od pozwanego na rzecz powoda,

– dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu :

 1. z zeznań stron na potwierdzenie faktów: rozkładu pożycia małżeńskiego, braku możliwości poprawienia sytuacji pomiędzy stronami,
 2. z zeznań świadków: ____ (adres: ___) na potwierdzenie faktów: rozkładu pożycia małżeńskiego, braku możliwości poprawienia sytuacji pomiędzy stronami,
 3. dokumentów:
 • odpisu skróconego aktu małżeństwa – na potwierdzenie faktu pozostawania stron w związku małżeńskim,
 •   odpisu skróconego aktu urodzenia małoletniego _____ – na potwierdzenie faktu posiadania przez strony małoletniego dziecka ____.

 

Uzasadnienie pozwu o rozwód

Strony zawarły związek małżeński dnia _________ roku w Urzędzie Stanu Cywilnego w __________.

Z małżeństwa strony posiadają małoletnie dziecko (dzieci): _________.

Początkowo pożycie małżeńskie układało pomyślnie, jednak z czasem zaczęło dochodzić do coraz częstszych kłótni. Uwidoczniły się różnice charakterów.

[OPIS WSZELKICH ISTOTNYCH OKOLICZNOŚCI UZASADNIAJĄCYCH ROZSTANIE]

Pomiędzy stronami ustały wszelkie więzi, w tym fizyczne, gospodarcze oraz emocjonalne W tych okolicznościach należy stwierdzić, że rozpad małżeństwa jest trwały i zupełny, a orzeczenie rozwodu konieczne .

[UZASADNIENIE WSZELKICH INNYCH ŻĄDAŃ W ZAKRESIE WŁADZY RODZICIELSKIEJ, ALIMENTÓW, KONTAKTÓW Z DZIEĆMI]

 

______________

własnoręczny podpis

 

Załączniki do pozwu o rozwód:

– odpis skrócony aktu małżeństwa,

– dowód uiszczenia opłaty sądowej od pozwu,

– odpis skrócony aktu urodzenia małoletniego ____,

– odpis pozwu wraz z załącznikami.

 

jak napisać pozew o rozwód wzór

 

Jak napisać pozew o rozwód w 2023 roku?

Wniosek o rozwód to pismo procesowe, które inicjuje postępowanie rozwodowe. Z tego względu powinien on spełniać wymogi określone w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego (KPC). Chodzi tutaj przede wszystkim o art. 126 § 1 KPC, zgodnie z którym:

„Każde pismo procesowe powinno zawierać:

 • oznaczenie sądu, do którego jest skierowane;
 • imiona i nazwiska lub nazwy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;
 • oznaczenie rodzaju pisma;
 • osnowę wniosku lub oświadczenia;
 • w przypadku gdy jest to konieczne do rozstrzygnięcia co do wniosku lub oświadczenia – wskazanie faktów, na których strona opiera swój wniosek lub oświadczenie, oraz wskazanie dowodu na wykazanie każdego z tych faktów;
 • podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;
 • wymienienie załączników.”

 

Zobacz także: Jak napisać pozew o rozwód – jak napisać pozew rozwodowy?

Powyższe elementy znajdziesz w przygotowanym przez nas wzorze wniosku o rozwód. Pod osnową wniosku kryją się wszelkie żądania wskazane we wzorze po słowach „wnoszę o…”.

Dodatkowo musisz zwrócić szczególną uwagę na dodatkowe żądania, które pojawiają się obok orzeczenia rozwodu. W szczególności są to:

 • roszczenia alimentacyjne na dzieci,
 • roszczenia alimentacyjne na małżonka,
 • orzeczenie o korzystaniu ze wspólnego mieszkania,
 • ograniczenie/pozbawienie władzy rodzicielskiej nad wspólnymi dziećmi,
 • ustalenie harmonogramu wykonywania kontaktów z małoletnim dzieckiem.

 

Jak napisać uzasadnienie wniosku o rozwód

Na pewno zauważyłeś, że wniosek o rozwód należy odpowiednio uzasadnić. Zastanówmy się teraz, jak możesz to zrobić.

Uzasadnienie służy do opisania, dlaczego występujesz z żądaniem orzeczenia rozwodu. Od tego zależy, czy sąd zgodzi się z Twoim wnioskiem. Jak zatem zrobić to prawidłowo?

W uzasadnieniu wniosku o rozwód musisz przede wszystkim wykazać, że wystąpiły przesłanki orzeczenia rozwodu. Opiszę je poniżej.

 

Zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego

Art. 56 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego stanowi, że:

jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód.”

Otóż do orzeczenia rozwodu konieczne jest zaistnienie trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego.

Rozkład pożycia jest zupełny, jeżeli doszło do ustania trzech więzi łączących małżonków:

 • emocjonalnej,
 • fizycznej,
 • ekonomicznej.

 

Charakter trwały oznacza z kolei, że małżonkowie nie wyobrażają już sobie dalszego życia razem i całkowicie to wykluczają.

Przykład:

Małżonkowie często się kłócili i nie mogli dojść do porozumienia w istotnych sprawach ich życia. Mąż wyprowadził się od żony. Małżonkowie obecnie prowadzą odrębne gospodarstwa domowe. Każdy z małżonków ma już nowego partnera. Małżonkowie zgodnie oświadczają, że nie ma szans, by mogli do siebie wrócić.

jak napisać pozew rozwodowy wzór

 

Przesłanki negatywne rozwodu 

Trzeba też pamiętać o brzmieniu art. 56 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zgodnie z którym:

jednakże mimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia rozwód nie jest dopuszczalny, jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.”

Aby sąd mógł orzec rozwód, nie mogą występować przesłanki zwane przez prawników „negatywnymi”. Rozwiązać małżeństwa nie można więc orzec, jeżeli:

 • z pozwem wystąpił wyłącznie winny rozpadu małżeństwa małżonek;
 • na skutek rozwodu miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci;
 • orzeczenie rozwodu jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

 

Występowanie negatywnej przesłanki rozwodowej zawsze bada sąd. Może być to jednak bardzo uznaniowe.

Warto więc bazować na orzecznictwie sądów rozwodowych. Przykładowo Sąd Apelacyjny w Poznaniu (wyrok z dnia 12 lutego 2020 roku, I ACa 230/19) przesądził, że:

Orzeczenie rozwodu jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego wtedy, gdy z zasadami tymi nie dałoby się pogodzić rażącej krzywdy, jakiej doznałby małżonek sprzeciwiający się orzeczeniu rozwodu albo gdy przeciw rozwodowi przemawiają poważne względy natury społeczno-wychowawczej.”

Przykład:

Adam i Ewa są małżeństwem od 30 lat. Ewa ciężko choruje, porusza się na wózku inwalidzkim. Adam sprawuje nad nią wyłączną opiekę. Ewa nie ma bliskich, którzy mogli by zająć się nią po rozstaniu. Rozwód może być w tym przypadku uznany za sprzeczny z zasadami współżycia społecznego.

Uwaga! W uzasadnieniu wniosku o rozwód warto wykazać zarówno wystąpienie trwałego i zupełnego rozkładu pożycia, jak i nieistnienie przesłanek negatywnych.

 

Gdzie złożyć pozew o rozwód? Złożenie pozwu rozwodowego

Kiedy już przygotujesz wniosek o rozwód i odpowiednio go uzasadnisz, musisz złożyć go w sądzie.

O sądzie właściwym do wniesienia wniosku rozwodowego mówi art. 41 KPC:

powództwo ze stosunku małżeństwa wytacza się wyłącznie przed sąd, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Z braku takiej podstawy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma – sąd miejsca zamieszkania powoda.”

W pierwszej kolejności ustal zatem adres sądu właściwego, dla miejsca w którym wspólnie mieszkaliście (o ile mieszka tam nadal jedno z Was). Wniosek o rozwód zawsze wnosi się do sądu okręgowego.

Pamiętaj, żeby przygotować 3 egzemplarze pisma:

 • dwa z nich należy złożyć w sądzie; jeden z tych egzemplarzy (odpis pisma) sąd prześle stronie przeciwnej,
 • z kolei na trzecim egzemplarzu otrzymasz w biurze podawczym potwierdzenie złożenia w formie pieczątki opatrzonej datą.

 

Zastanawiasz się, co załączyć do pozwu rozwodowego? Załącznikami do wniosku o rozwód są najczęściej:

 • akty stanu cywilnego (odpis aktu małżeństwa, akty urodzenia dzieci),
 • faktury,
 • dokumentacja medyczna,
 • fotografie.

 

Komplet załączników musisz dołączyć do obu egzemplarzy kierowanych do sądu. Pamiętaj, żeby akt ślubu i akty urodzenia złożyć w oryginale. W pozostałym zakresie wystarczą kserokopie. W razie potrzeby możesz okazać oryginały na rozprawie.

 

Wniosek o rozwód z orzeczeniem o winie

Przed złożeniem wniosku o rozwód musisz zdecydować, czy będziesz żądał orzeczenia o winie czy też nie.

Zwróć uwagę na art. 57 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego:

§ 1. Orzekając rozwód sąd orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia.

 • 2. Jednakże na zgodne żądanie małżonków sąd zaniecha orzekania o winie. W tym wypadku następują skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy.”

 

Rozwód z orzekaniem o winie jest zdecydowanie trudniejszy. Niesie za sobą obciążenie emocjonalne. Trwa przez to dłużej. Pamiętaj, że zawsze warto przygotować się na walkę o winę. Przecież nie wiesz, co drugi z Was napisze w odpowiedzi na pozew rozwodowy.

jak napisać wniosek o rozwód wzór

 

Orzeczenie o winie – wina obojga małżonków

Często też orzeczenie o winie w praktyce powoduje, że za rozkład pożycia uznane zostają obydwie strony. Okazuje się, że każdy z małżonków ponosi jakąś winę za rozpad ich związku. Jak orzekł Sąd Najwyższy:

Przy przypisywaniu małżonkom w wyroku rozwodowym winy nie ma znaczenia okoliczność, który z małżonków ponosi winę „większą”, a który „mniejszą”” (wyrok SN z dnia 24 maja 2005 roku, V CK 646/04).

Przykład:

Jeden z małżonków dopuścił się zdrady. Drugi z małżonków z kolei nigdy nie angażował się w życie rodzinne i zachowywał emocjonalny dystans. Każdy z małżonków naruszył swoje obowiązki rodzinne. Nie ma znaczenia, czyja wina jest większa.

Zobacz także: Jak wygląda sprawa rozwodowa w sądzie

Potrzebujesz pomocy adwokata?

Napisz do mnie!

adwokat Marlena Słupińska-Strysik
Adwokat
Marlena Słupińska-Strysik
adwokat Marlena Słupińska-Strysik
Adwokat
Marlena Słupińska-Strysik

Żądanie orzeczenia o winie jednego małżonka

O wyłącznej winie przesądzają takie sytuacje, w których małżonek dopuścił się naprawdę ciężkich zaniedbań. W szczególności:

 • zaborczego „odcinania” drugiego małżonka od jego rodziny,
 • pozbawianie drugiego małżonka środków do życia celem jego uzależnienia,
 • prowadzenia wyjątkowo rozrzutnego trybu życia,
 • stosowania przemocy względem pozostałych członków rodziny.

 

Skutki orzeczenia o winie przez sąd

Uzyskanie wyroku rozwodowego z orzeczeniem o winie rodzi jednak istotne konsekwencje prawne:

 • małżonek, który został uznany za wyłącznie winnego rozpadu małżeństwa, w żadnym wypadku nie może wystąpić z żądaniem alimentów od niewinnego małżonka na swoją rzecz,
 • a małżonek niewinny rozkładowi pożycia w razie pogorszenia się sytuacji materialnej na skutek orzeczenia rozwodu może żądać od drugiej strony alimentów.

 

W związku z powyższym na etapie konstruowania wniosku o rozwód musisz zadecydować, czy żądasz uznania winy strony przeciwnej. Może jednak chcesz rozstać się szybko i nie zależy Ci na tym orzeczeniu.

W praktyce, jeśli jeden z Was realnie był winny za rozpad związku (np. zdrada, przemoc), to warto walczyć o winę. Jeśli zdecydujecie się na rozwód bez winy, a druga strona popadnie w tzw. niedostatek (np. ciężko zachoruje i utraci zdolność do pracy), to będzie mogła żądać na siebie alimentów!

W podjęciu decyzji może również pomóc Ci profesjonalny pełnomocnik. Adwokat rozwodowy przeanalizuje Twoją sytuację i podpowie, jak zaplanować postępowanie rozwodowe.

 

Wniosek o rozwód za porozumieniem stron

A gdyby tak rozstać się za porozumieniem stron? Najlepiej na pierwszej rozprawie! Czy jest to w ogóle możliwe?

W przypadku rozwodu za porozumieniem stron także niezbędne jest postępowanie sądowe. Ty i Twój małżonek wystąpicie jako powód i pozwany. O rozwodzie może bowiem zadecydować jedynie Sąd.

Istnieje jednak możliwość przygotowania się do rozwodu jeszcze na etapie przedprocesowym. Wiąże się to z wypracowaniem wspólnego stanowiska.

Zazwyczaj strony decydują się zgodnie odstąpić od orzeczenia o winie. Porozumiewają też się w zakresie:

 • sprawowania opieki nad małoletnimi dziećmi,
 • harmonogramu kontaktów z dziećmi,
 • wysokości alimentów.

 

Żeby zatem usprawnić postępowanie rozwodowe i rozstać się za porozumieniem stron, należy sporządzić:

 • wniosek o rozwód,
 • odpowiedź na wniosek o rozwód,
 • porozumienie małżeńskie,
 • porozumienie wychowawcze.

 

Sąd dostanie gotowe rozwiązanie sprawy, z którą występują małżonkowie. Zaoszczędzi w ten sposób czas i szybciej wyda wyrok.

 

Koszt wniosku o rozwód

Wniesienie sprawy o rozwód zawsze wiąże się z kosztami:

 • opłatą sądową – 600 zł,
 • honorarium profesjonalnego pełnomocnika w wysokości kilku tysięcy złotych,
 • opłata skarbowa od pełnomocnictwa – 17 zł.

 

Uwaga! Po orzeczeniu rozwodu strona przeciwna zwróci Ci połowę uiszczonej opłaty sądowej. Dostaniesz więc zwrot 300 zł.

Jeżeli jednak sprawa zakończy się wyrokiem bez orzekania o winie, to otrzymasz zwrot 300 zł z sądu oraz 150 zł od strony przeciwnej. Finalnie zapłacisz więc tylko 150 zł.

Zgodnie z art. 26 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych:

W sprawach o rozwód, o separację lub o unieważnienie małżeństwa, w razie zasądzenia alimentów na rzecz małżonka w orzeczeniu kończącym postępowanie w instancji, pobiera się od małżonka zobowiązanego opłatę stosunkową od zasądzonego roszczenia, a w razie nakazania eksmisji jednego z małżonków albo podziału wspólnego majątku pobiera się także opłatę w wysokości przewidzianej od pozwu lub wniosku w takiej sprawie.”

Jeżeli więc sąd dokona wraz z rozwodem podziału majątku albo eksmituje Twojego małżonka, opłaty będą wyższe.

Dodatkowe koszty wynoszą:

 • za żądanie podziału majątku wspólnego – 1 000 zł, a jeżeli przedstawisz zgodny projekt podziału – 300 zł.
 • za żądanie eksmisji małżonka – 200 zł.

 

O kosztach rozwodu dowiesz się więcej z artykułu: Ile kosztuje rozwód? 

Szukasz adwokata? Chcesz napisać pozew o rozwód?

Możesz skorzystać z naszych usług. Oferujemy sporządzenie pozwu, w tym przygotowanie i złożenie pozwu rozwodowego, a także pełną reprezentację w sprawie o rozwód.

Posiadamy bogate doświadczenie w sprawach o rozwód i separację. Udzielamy konsultacji dla klientów z całej Polski!

5/5 - (3 votes)
adwokat at Słupińska - Kancelaria Prawna | + posts

Adwokat w Poznaniu. Specjalistka od spraw rodzinnych i spadkowych. Posiada bogatą praktykę w sprawach o rozwód, podział majątku, kontakty z dziećmi, władzę rodzicielską i opiekę nad dziećmi. Specjalizuje się zwłaszcza w trudnych rozwodach – gdy w grę wchodzi podział majątku firmowego, walka o winę lub o dzieci.
Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także podyplomowe studia z zakresu rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Następnie ukończyła aplikację radcowską i zdała egzamin radcowski. Wykonywała zawód radcy
prawnego. Obecnie wykonuje zawód adwokata. Prowadzi praktykę adwokacką w Poznaniu, Wolsztynie oraz w Świeciu. W trudnych sprawach o rozwód oraz o podział majątku wspólnego reprezentuje klientów w całej Polsce.
Autorka licznych publikacji z zakresu prawa rodzinnego i cywilnego.

adwokat Marlena Słupińska-Strysik

Marlena Słupińska – Strysik

Jestem adwokatem specjalizującym się w trudnych sprawach o rozwód i podział majątku wspólnego. Posiadam bogate doświadczenie praktyczne. Prowadzę sprawy na terenie całej Polski. Staram się działać w taki sposób, aby oszczędzić niedogodności moim klientom. Mogę być Twoim prawnikiem. Skontaktuj się ze mną!
Podobne wpisy
Podział majątku przed rozwodem
Podział majątku przed rozwodem

Zgromadzony w trakcie trwania małżeństwa majątek wspólny prędzej czy później trzeba podzielić. Najczęściej małżonkowie zabierają się za uporządkowanie kwestii majątkowych dopiero po rozwodzie. Istnieje jednak

Czytaj więcej »